UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
TUZLA, 16.06.2017. godine
 

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija možete preuzeti ovdje

PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE:

Kandidati treba da pažljivo pročitaju konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija, prikupe svu potrebnu dokumentaciju propisanu konkursom i zajedno sa Prijavom na konkurs (kupuje se u skriptarnici fakulteta) , donesu u studentsku službu Fakulteta u predviđenom terminu i do konkursom predviđenog roka.

Napominjemo kandidate da se dokumentacija koju predaju u sklopu konkursne procedure, u slučaju da budu primljeni, neće moći izuzeti iz dosijea studenta do prestanka statusa studenta (okončanje studija ili ispis). S tim u vezi savjetujemo kandidatima da na vrijeme obezbijede dovoljan broj ovjerenih kopija dokumenata za koje se izdaje samo jedan primjerak (svjedočanstvo, diploma i sl.).

Popis dokumentacije kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica možete preuzeti ovdje

KRITERIJ ZA UPIS:

TEHNOLOŠKI FAKULTET

 Studijski programi: Hemijsko inženjerstvo i tehnologije, Inženjerstvo zaštite okoline, Prehrambena tehnologija

- Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su Matematika i Hemija.

- Prijemni ispit: Test iz predmeta Hemija  ( Primjer kvalifikacionog ispita možete preuzeti ovdje )

Studijski program: Agronomija

- Predmeti koji se boduje po pojedinačnim kriterijima su Biologija i Hemija.

- Prijemni ispit: Test iz predmeta Biologija i Hemija ( Primjer kvalifikacionog ispita možete preuzeti ovdje )