UNIVERZITET U TUZLI
Br: 01/2-5018/17
Tuzla, 14.07.2017
 
Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, na osnovu kojeg  Univerzitet u Tuzli raspisuje
 
INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2017. GODINI
 
po programima kako slijedi:
 
 1. Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa; Podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa“
 
Uslovi za dodjelu sredstava:
 
 • redovnost izlaženja;
 • recenziranje radova i popis recenzenata;
 • postojanje domaće i međunarodne saradnje;
 • sastav uredništva časopisa i omjer prihvaćenih i odbijenih članaka;
 • dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih bazanaučnih časopisa, ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa,odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu naučnu oblast u BiH,
 • detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova štampanj (predračuni i sl.).
 
Napomena:
 
 • Progam se odnosi isključivo na časopise kojima je izdavač/suizdavač Univerzitet u Tuzli ili fakultet(i)/Akademija dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. 
 • Program se ne odnosi na podršku autorima u izdavanju nove naučne, stručne i univerzitetske literature
 
Univerzitet u Tuzli dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku izdavanju naučnih časopisa u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije izdavačkog projekta (troškovi tehničke pripreme, troškovi on-line izdavanja i štampanja časopisa), bez autorskih, uredničkih i sličnih honorara i naknada.
 
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 6.000,00 KM
 
 
 1. „Podrška naučnom usavršavanju na doktorskom studiju, odnosno podrška sticanju naučnog stepena doktora nauka po predbolonjskom sistemu državaljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli“
 
Uslovi za dodjelu sredstava:
 
Za kandidate koji su odbranili doktorsku disertaciju (završni rad na III ciklusu studija):
 • dokaz da su doktorsku disertaciju odbranili u periodu od 01.01.2017. godine do posljednjeg roka za podnošenje prijava na Interni poziv (08.09.2017);
 • dokaz o visini troškova doktorskog studija/doktorata (odnosi se samo na kandidate koji doktorske studije/doktorat pohađaju na drugoj visokoškolskoj ustanovi)
 • ovjerena izjava kandidata da je vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansirao izradu i odbranu završnog rada ili doktorske disertacije;
 • dokaz da je kandidat vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansirao izradu i odbranu završnog rada ili doktorske disertacije (kopije uplatnica, ugovra i sl.)
 • ovjerena izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova izrade i odbrane završnog rada (navesti tačan iznos), odnosno doktorske disertacije od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj je stekao naučni stepen doktora nauka.
 
Za kandidate koji su u postupku  sticanja naučnog stepena doktora nauka:
 • dokaz da je kandidat upisan na III ciklusa studija/doktorat ili dokaz o odobrenju teme doktorske disertacije (po predbolonjskom sistemu);
 • dokaz o visini troškova doktorskog studija/doktorata (odnosi se samo na kandidate koji doktorske studije/doktorat pohađaju na drugoj visokoškolskoj ustanovi)
 • ovjerena izjava kandidata da vlastitim sredstvima u cijelosti ili dijelom finansira doktorske studije/doktorat;
 • dokaz da kandidat vlastitim sredstvima finansira u cijelosti ili dijelom doktorske studije/doktorat (kopije uplatnica, ugovora i sl.);
 • ovjerena izjava kandidata da je/nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova doktorskih studija/doktorata (navesti tačan iznos) od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne ustanove, javna preduzeća), te da je/nije bio oslobođen predmetnih troškova od visokoškolske ustanove na kojoj stiče zvanje doktora nauka.
Napomena:
 
 • Na Interni poziv se mogu prijaviti saradnici Univerziteta u Tuzli, zaposleni na Univerzitetu u Tuzli, sa punim radnim vremenom.
 • S obzirom da je naučno usavršavanje uslov za napredovanje akademskog osoblja, a uzimajući u obzir činjenicu da je sredstava za podršku za naučno usavršavanje akademskog osoblja sve manje, prijave neakademskog osoblja Univerziteta u Tuzli neće biti podržane u okivru ovog programa.
 • Dodijeljena sredstva ne mogu prelaziti iznos lično uplaćenih sredstava na ime troškova sticanja naučnog stepena doktora nauka
 
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 35.000,00 KM.
 
 
 1. Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem“
 
Uslovi za dodjelu sredstava:
 
 • broj korisnika biblioteke;
 • učešće u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni;
 • stvaranje uslova za korištenje bibliotečkih elektronskih usluga;
 • nabavka neophodne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda;
 • uključivanje u COBISS ili neki drugi bibliotečko-informacioni sistem.
 
Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku radu odjeljenja Univerzitetskoj biblioteci i njihovom uključivanju u bibliotečko-informacijske sisteme isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove realizacije projekta (troškovi nabavke neophodne bibliotečke i informatičke opreme, pretplata za uključivanje u bibliotečko-informacijske sisteme i pristup referentnim naučnim bazama podataka, članarine u krovnim međunarodnim bibliotečkim asocijacijama, troškovi učešća u međubibliotečkoj saradnji i razmjeni, troškovi nabavke aktuelne naučne, univerzitetske i stručne literature u cilju obogaćivanja bibliotečkog fonda), bez bilo kakvih honorara i naknada za učesnike ili voditelje projekta.
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 6.000,00 KM
  
 
 1. „Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova“
 
Uslovi za dodjelu sredstava:
 • naučni i društveni značaj skupa;
 • naučna relevantnost organizatora i referentnost učesnika skupa;
 • očekivani doprinos razvoju i širenju naučne misli i rezultata istraživanja;
 • mogućnost uspostavljanja trajnih veza i saradnje sa domaćim i stranim naučnim ustanovama i naučnim radnicima;
 • povezivanje sa naučnom dijasporom BiH;
 • tradicija manifestacije i važnost tematike skupa,
 • detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.).
Dokaze o ispunjavanju uslova iz alineja 1 – 6, prethodnog stava, u formi izjave dostavlja dekan ili prodekan za NIR fakulteta/ADU. Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku organizaciji naučnih manifestacija isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove pripreme i održavanja naučne manifestacije (troškovi štampanja poziva i programa, troškovi umnožavanja referata, koreferata, saopćenja i drugih priloga, troškovi osiguranja prostora za rad naučnog skupa, troškovi pratećih usluga – simultano prevođenje i sl., troškovi objavljivanja radova sa naučnog skupa u zborniku radova/zborniku apstrakata ili odgovarajućem časopisu).
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do 4.000,00 KM.
 
 
 1.  „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju u 2017. godini“
 
Uslovi za dodjelu sredstava:
 • referentnost istraživača (radovi priznati i objavljeni u relevantnim indeksnim bazama);
 • detaljno razrađen projekat ili program sa finansijskim planom, te pregledom i strukturom učesnika;
 • potencijalni značaj rezultata istraživanja za Federaciju, odnosno BiH,u skladu sa Strategijom razvoja FBIH za period 2010-2020
 • detaljno obrazložen finansijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.);
 • izjavu voditelja projekta da projekat istog ili sličnog sadržaja nije prijavljen ili odobren za finansiranje ili sufinansiranje po drugom pozivu, kao i da ne postoji sukob interesa u ciljevima i izvedbi projekta.
 
Napomena: Projekat će se smatrati uspješno završenim ako naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim u roku od 1 godine dana od dana završetka projekta objavi rezultate projekta (bar jedan rad iz uže oblasti u koju spada projekat) u nekom od referentnih časopisa obuhvaćenih relevantnim indeksnim bazama ANU BIH.
 
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 4.000,00 KM, a maksimalnom ukupnom iznosu do 50.000,00 KM
Univerzitet dodjeljuje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, podršku istraživanju od značaja za Federaciju isključivo u dijelu koji se odnosi na materijalne troškove (nužni troškovi putovanja i troškovi smještaja neophodni za provođenje istraživanja unutar BiH, troškovi obavljanja istraživanja - naknade za provođenje laboratorijskih i sličnih ispitivanja, kopiranje literature, dokumenata i drugih   materijala neophodnih za istraživanje), učešće na jednom međunarodnom naučnom skupu i/ili troškove publiciranja jednog rada u referentnom časopisu za odgovarajuću naučnu oblast, a u funkciji valorizacije uspješnog završetka projekta, bez troškova nabavke opreme i autorskih honorara i/ili drugih naknada za rad istraživača.        
Troškovi dnevnica mogu biti predviđeni projektom samo ako se odnose na službeno putovanje koje će se obaviti u svrhu provedbe projekta.
 
Napomena:
 • Prijave za finansiranje/sufinansiranje istraživanja koje je djelimično ili u potpunosti realizirano u periodu prije objavljivanja ovog Internog poziva neće se uzeti u razmatranje.
 • Nastavnici koji u svojstvu voditeljice/voditelja projekta nisu uspješno završili projekat, i/ili opravdali dodijeljena sredstva po prethodno objavljenim Internim pozivima, a bili su u obavezi to učiniti, ne mogu se angažovati ni u kakvom svojstvu.
 • Voditeljica/voditelj projekta mora biti u zvanju nastavnika izabranog na Univerzitetu u Tuzli.
 • Jedan nastavnik može biti voditelj, odnosno, učesnik samo jednog projektnog prijedloga.
 • Jedan saradnik može biti učesnik samo jednog projektnog prijedloga.
 • Naučno-istraživački ili istraživačko-razvojni tim minimalno mora biti sastavljen od voditeljice/voditelja projekta i jedne mlade istraživačice/a do 32 godine starosti koja/i nema stepen doktora nauka u trenutku podnošenja prijave, a koja/i je zaposlena ili u ugovornom odnosu sa Univerzitetom u Tuzli i jednog studenta I ciklusa studija/integriranog prvog i drugog ciklusa studija.
 • Troškovi predviđeni budžetom prijedloga moraju biti u skladu sa važećim odredbama i zakonima (npr. nije moguće finansirati troškove putovanja unutar TK).
 
 
 
 1.  „Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za naučno-istraživački rad“
 
Uslovi za dodjelu sredstava:
 • trenutno stanje i starost objekta i/ili opreme;
 • neophodnost zahvata na uređenju prostora i njegovom prilagođavanju potrebama instaliranja i stavljanja u funkciju naučno-istraživačke opreme, odnosno obavljanja naučnoistraživačkog rada;
 • neophodnost nabavke opreme za rad organizacione jedinice i permanentnu edukaciju naučnih kadrova;
 • broj potencijalnih korisnika oprema;
 • značaj nabavke i korištenja opreme u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti;
 • detaljno razrađen finansijski plan projekta sa dokazima o visini troškova (ponude, predračuni i sl.);
 • obrazložena izjava fakulteta/ADU sa dokazima da će se oprema koristiti u naučnoistraživačke svrhe.
 
Dokaze o ispunjavanju uslova iz alineja 1 – 6, prethodnog stava, u formi izjave, dostavlja dekan ili prodekan za NIR fakulteta/ADU.
 
Napomena: Svaki fakultet/ADU može podnijeti po jednu prijavu na ovaj program.
 
Projekti koji budu odobreni podržat će se u maksimalnom ukupnom iznosu do  113.500,00 KM.
 
 
Sastavni dio ovog Internog poziva čine aplikacijski obrasci i izjave za svaki od programa, u kojima su navedeni obavezni prilozi. Svaka aplikacija treba obavezno da sadrži ime voditelja projekta i imena učesnika u istom, te njihove konkretne zadatke. Aplikacijski obrasci i izjave dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli i u Uredu za NIR.
 
Prijave na poziv podnose se u tri (3) primjerka, od čega dva (2) Uredu za NIR Univerziteta u Tuzli, od toga najmanje jedna ovjerena kopija ili original, isključivo putem protokola, a jedan (1) prodekanu za NIR matičnog fakulteta/ADU. Poziv je otvoren za zaposlenike Univerziteta u Tuzli, odnosno za fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva:  petak, 08.09.2017. godine.
 
Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
NAPOMENA: U slučaju da se sredstva doznačena prema Ugovoru sa FMON ne raspodijele u potpunosti zbog nedovoljnog broja aplikacija  ili zbog neodobravanja sredstava u potpunosti na odobrene aplikacije , raspisat će se novi Interni poziv.
 
Dodatne informacije vezane za finansiranje/sufinansiranje pojedinih programa i projekata iz oblasti nauke mogu se dobiti u Uredu za NIR svakim radnim danom od 8 do 16 sati u kancelariji broj 8 Rektorata Univerziteta, putem telefona 035/ 300 528 ili putem e-maila na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.