Studenti studijskog odsjeka Hemijsko inženjerstvo i tehnologije obavili su dvije stručne posjete Fabrici anhidrida maleinske kiseline (AMK) u okviru Global Ispat Koksne Industrije (GIKIL) d.o.o. Lukavac, i to:

 

  1. 10.04.2018. godine, studenti treće godine usmjerenja Hemijsko inženjerstvo i tehnologija,
  2. 11.04.2018. godine, studenti četvrte godine usmjerenja Hemija i inženjerstvo materijala.

 

U pratnji studenata su bili Dr. sc. Ivan Petric, vanr. prof. i MA Ervin Karić, viši asistent.

Ciljevi stručnih posjeta su bili da studenti povežu teorijska saznanja sa predavanja i vježbi (na nastavnim predmetima Reakcijsko inženjerstvo I, treća godina usmjerenja Hemijsko inženjerstvo i tehnologija, i Hemijski reaktori, četvrta godina usmjerenja Hemija i inženjerstvo materijala) sa praksom u Fabrici AMK, te da se studenti na licu mjesta upoznaju sa procesom proizvodnje anhridrida maleinske kiseline u cijevnom reaktoru sa nepokretnim slojem katalizatora.

 

Stručne posjete su ustvari realizacija potpisanog Sporazuma o saradnji između kompanije GIKIL i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koji studentima između ostalog omogućava sticanje praktičnih iskustava i vještina iz oblasti za koje se educiraju.