UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
III ciklus studija- doktorski studij
Tuzla, 15.09.2017. godine
 
OBAVJEŠTENJE
o odbrani projekta doktorske disertacije
 
Odbrana projekta doktorske disertacije doktoranta MA Mirnese (Sabir) Zohorović, dipl.ing.zaštite okoline, pod naslovom: „Uticaj predtretmana supstrata na produkciju bioplina u procesu anaerobne digestije'', održat će se 25.09.2017. godine sa početkom u 12 sati u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 
Odbrana projekta će se održati pred Komisijom u sastavu:
 
  1. Dr.sc. Vahida Selimbašić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“ sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
 
  1. Dr.sc. Franc Andrejaš, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“ sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
 
  1. Dr.sc. Nusret Imamović, docent za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“ sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici,
 
  1. Dr.sc. Vedran Stuhli, docent za užu naučnu oblast „Inženjerstvo zaštite okoline“ sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
 
  1. Dr.sc. Zoran Iličković, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Hemijska tehnologija“ sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
 
                                   Voditelj III ciklusa studija- doktorskog studija
                               Dr.sc. Vahida Selimbašić, red.prof.