UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 11.12.2017. godine
 
O B A V I J E S T
O PREDAJI PRIJAVA ISPITA
ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2017/18.GODINE
 
STUDENTI KOJI SU PRVI PUTA UPISALI STUDIJSKU GODINU ( I, II, III i IV GODINA):
 
PREDAJU PRIJAVE ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA GODINE KOJU SLUŠAJU KAO I PRIJAVE PREDMETA ZIMSKOG SEMESTRA PRENESENE IZ PREDHODNIH GODINA.
 
STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU STUDIJSKU GODINU ( I , II, III i IV GODINA):
 
PREDAJU PRIJAVE ZA NEPOLOŽENE  PREDMETE ZIMSKOG SEMESTRA SA DOKAZOM O UPLATI ISPITA !
PRILIKOM UPLATE U IZNOSU OD 30.00 KM NA UPLATNICI NAZNAČITI  O KOJEM ISPITU SE RADI, ODNOSNO ZA KOJI ISPIT SE PLAĆA NAKNADA  ( SVRHA DOZNAKE ).
 
UPLATNICA ZA NAKNADU POLAGANJA ISPITA KUPUJE SE U SKRIPTARNICI  NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU.
       
STUDENTI PREDAJU PRIJAVE ZA ISPITE U PERIODU
 
OD 13.12.2017. GODINE DO 27.12.2017. GODINE
 
PRIJAVE POPUNITI PO POKRIVENOSTI NASTAVE KOJA SE NALAZI NA OGLASNOJ PLOČI
 
STUDENTI KOJI BLAGOVREMENO NE PREDAJU PRIJAVE NEĆE MOĆI BEZ OVJERENE PRIJAVE PRISTUPITI ISPITU
 
                                                                                                                  STUDENTSKA SLUŽBA