UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ
Tuzla, 13.04.2017.godine
 
O B A V I J E S T
 
OVJERA PRVOG I UPIS DRUGOG SEMESTRA NA  III CIKLUSU STUDIJA NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU VRŠIT ĆE SE U PERIODU
OD 17.04.2017. GODINE DO 21.04.2017. GODINE
 
  ZA OVJERU PRVOG ( I ) i UPIS DRUGOG ( II ) SEMESTRA POTREBNO JE:
 
  • POPUNJEN  INDEKS SA PREDMETIMA PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU I POTPISIMA PREDMETNIH NASTAVNIKA
 
  • SEMESTRALNI  LIST  X 2
 
  • UPLATNICA  - 2.400,00 KM  
      
UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:
 
Svrha doznake: Uplata za upis drugog semestra -  treći ciklus studija (sa naznakom studijskog programa)
Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli
Žiro račun: 1321000256000080
Iznos: 2.400KM
Vrsta prihoda: 722631
Budžetska organizacija: 2404001
Općina: 094
Pozviv na broj: 7038000000
 
                                                                                                                                STUDENTSKA SLUŽBA