UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ
Tuzla, 26.01.2018.godine
 
O B A V I J E S T
 
POŠTOVANI DOKTORANTI,
 
OVJERA ZIMSKOG  I UPIS LJETNOG SEMESTRA NA III CIKLUSU STUDIJA NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU ZA AKADEMSKU  2017/18.GODINU VRŠIT ĆE SE U PERIODU
                       
OD 29.01.2018. GODINE DO 02.02.2018. GODINE
 
ZA OVJERU PRVOG ( I ) I UPIS DRUGOG ( II ) SEMESTRA POTREBNO JE:
  • POPUNJEN INDEKS SA PREDMETIMA PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU I POTPISIMA PREDMETNIH NASTAVNIKA
  • SEMESTRALNI LIST X 2
  • UPLATNICA - 2.400,00 KM  
      
ZA OVJERU TREĆEG ( III ) I UPIS ČETVRTOG ( IV ) SEMESTRA POTREBNO JE:
  • INDEKS
  • SEMESTRALNI LIST X 2
  • UPLATNICA - 1.200,00 KM  
 
ZA OVJERU PETOG ( V ) I UPIS ŠESTOG ( VI ) SEMESTRA POTREBNO JE:
  • INDEKS
  • SEMESTRALNI LIST X 2
  • UPLATNICA - 1.200,00 KM  
 
UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:
 
Svrha doznake: Uplata za upis ( sa naznakom semestra i studijskog programa za treći ciklus studija )
Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli
Žiro račun: 1321000256000080
Iznos: (prema gore navedenom semestru )
Vrsta prihoda: 722631
Budžetska organizacija :2404001
Općina: 094
Pozviv na broj: 7038000000
 
Studenti doktorskog studija, shodno članu 25. Pravilnika o III ciklusu, u II semestru mogu započeti sa izradom nacrta istraživanja za disertaciju. Student je dužan da do početka V semestra izradi i pristupi odbrani projekta doktorske disertacije.
 
                                                                                               
                                                                                                                              D E K A N
                                                                                                          Dr.sc. Vahida Selimbašić, red.prof.