Za separaciju čvrste od tečne faze primjenom centrifugalne sile. ...

Za termostatiranje uzoraka. ...

Određivanje sadržaja azota/proteina u uzorcima vode, tla i biljnog materijala, te prehrambenim proizvodima. Uzorci mogu biti tečni ili čvrsti uzorci, te uzorci organske tvari. Čvrste uzorke prethodno treba usitniti. ...

Određivanje analizirane jonske vrste mjerenjem električne provodljivosti ispitivanog rastvora elektrolita. ...

Za automatske end-print titracije i pH određivanja ...