Dr. sc. Elvis Ahmetović, redovni profesor

Predmeti:
Projektovanje tehnoloških procesa, Procesna integracija, Energetska efikasnost hemijsko-tehnoloških procesa, Hidromehaničke operacije, Toplinske i difuzione operacije
Telefon:
00387 (0) 35 320 756
Telefon:
00387 (0) 35 320 741
Kabinet:
Broj: 409; IV sprat
Biografija:

Elvis Ahmetović je trenutno zaposlen kao redovni profesor za užu naučnu oblast hemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Diplomirao je 1998. godine i magistrirao 2002. godine u oblasti hemijskog inženjerstva na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Doktorirao je 2005. godine u oblasti procesnog inženjerstva na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Nakon prvog zaposlenja 1999. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u zvanju asistenta na istoj instituciji bio je izabran u zvanje višeg asistenta, docenta, vanrednog i redovnog profesora. Kao univerzitetski profesor izvodio je nastavu na predmetima uže naučne oblasti procesno/hemijsko inženjerstvo u okviru prvog ciklusa studija (Projektovanje tehnoloških procesa, Procesna integracija, Energetska efikasnost hemijsko-tehnoloških procesa, Hidromehaničke operacije, Toplinske i difuzione operacije) i drugog ciklusa studija (Sinteza i optimiranje procesa, Integracija mase i topline u tehnološkim procesima). Također, bio je mentor kandidatima pri izradi njihovih diplomskih radova, magistarskih radova i doktorske disertacije. U periodu od 2000.-2006. godine boravio je više puta na Fakultetu za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Mariboru (Slovenija) u okviru bilateralne naučno-tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije. U 2001. godini u okviru međuuniverzitetske saradnje boravio je na Univerzitetu Rovira i Virgili (Španija), Katedri za hemijsko inženjerstvo. U periodu od 2007.-2008. godine obavljao je poslove prodekana za nastavu i studentska pitanja na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U 2008.-2009. godini bio je Fulbright gostujući profesor na Carnegie Mellon University, Department of Chemical Engineering, Pittsburgh, Pennsylvania (Sjedinjene Američke Države) gdje je boravio godinu dana u cilju postdoktorskog usavršavanja i proširenja znanja i iskustava u oblasti hemijskog odnosno procesnog sistemskog inženjerstva. U 2010. godini obavio je mobilnost u okviru TEMPUS projekta na Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (Belgija). U 2011.-2012. godini bio je dobitnik deseto-mjesečne postdoktorske JoinEU SEE stipendije u cilju provođenja istraživanja u oblasti održivog upravljanja vodom i energijom u procesnoj industriji na Fakultetu za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Mariboru (Slovenija). Također, u 2011. godini bio je dobitnik DAAD stipendije i u 2012. godini EM2-STEM stipendije u okviru kojih je posjetio Institute for Applied Material Flow Management (IfaS), Trier University of Applied Sciences-Environmental Campus Birkenfeld (Njemačka) i Lappeenranta University of Technology (Finska). U 2013. godini boravio je u okviru CEEPUS projekta na Fakultetu za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Mariboru (Slovenija). U 2014. godini izabran je u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu u Mariboru, Fakultetu za hemiju i hemijsku tehnologiju. Na istoj instituciji je bio zaposlen kao gostujući profesor u 2014.-2015. godini u okviru projekta Internationalization-A Pillar of Development of the University of Maribor. U 2016. godini u okviru programa Erasmus-staff mobility for training/teaching boravio je na Lappeenranta University of Technology (Finska). U istoj godini obavio je naučno-istraživačku posjetu u okviru SCOPES projekta na instituciji EPFL (École Polytechnique Fédérale De Lausanne) u Sionu (Švicarska) gdje je održao gostujuće predavanje.

Njegov trenutni istraživački interes u okviru hemijskog (procesnog) inženjerstva je fokusiran na procesnu sintezu, integraciju vode i energije, matematičko programiranje i optimizaciju procesa. Autor/koautor je dva univerzitetska udžbenika, tri knjige, tri poglavlja u knjigama (od čega je jedno poglavlje napisano na engleskom jeziku), više od 60 radova publiciranih u naučnim časopisima i zbornicima radova i predstavljenih na međunarodnim konferencijama. Njegovi istraživački radovi su do sada citirani više od 500 puta. U 2012. godini bio je dobitnik nagrade za najbolji rad na 7th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES konferencija). Njegov rad publiciran u časopisu Američkog društva hemijskih inženjera (AIChE journal) pod nazivom Global superstructure optimization for the design of integrated process water networks je jedan of najviše citiranih radova od 2011. godine.

Recenzent je međunarodnih časopisa AIChE Journal, Industrial and Engineering Chemistry Research, Computers and Chemical Engineering, Applied Energy, Energy, Chemical Engineering Research and Design, Latin American Applied Research-An International Journal, Chemical Engineering Science, Journal of Cleaner Production i Engineering Journal. Obavio je recenzije i revizije više desetina naučno-istraživačkih radova. Također, bio je recenzent međunarodnih naučno-istraživačkih projekata i knjiga odnosno poglavlja u knjigama koje su publicirane na engleskom jeziku.

Član je Američkog instituta hemijskih inženjera (American Institute of Chemical Engineers) od 2009, Hrvatskog društva hemijskih inženjera od 2002. godine, naučnog savjetodavnog odbora konferencije Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES konferencije) od 2012. godine, naučnog odbora konferencije 26th European Symposium on Computer-Aided Process Engineering ESCAPE u 2015, internacionalnog savjetodavnog odbora u 2017 konferencija 25th Croatian meeting of chemists and chemical engineers with international participation i 10th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection.

Bio je pozvani predavač i učesnik na više međunarodnih i domaćih konferencija kao i voditelj i učesnik u nekoliko naučno-istraživačkih projekata. Trenutno je u CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) projektu koordinator na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Pored toga, trenutno je voditelj naučno-istraživačkog projekta finansiranog od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Bosne i Hercegovine i voditelj sa BiH strane međunarodnog SCOPES (Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland) projekta koji je finansiran u okviru naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske.

Odabrani naučni radovi u zadnjih 6 godina publicirani u časopisima

Ibrić, N., Ahmetović, E., Z. Kravanja (2016). Mathematical programming synthesis of non-isothermal water networks by using a compact/reduced superstructure and an MINLP modelClean Technologies and Environmental Policy: 1-35. doi:10.1007/s10098-016-1152-9.

Ahmetović, E., Ibrić, N., Kravanja, Z., & Grossmann, I. E. (2015). Water and energy integration: A comprehensive literature review of non-isothermal water network synthesisComputers & Chemical Engineering, 82, pp. 144-171.

Ahmetović, E., Ibrić, N., Kravanja, Z. Optimal design for heat-integrated water-using and wastewater treatment networks. Applied Energy, 2014, 135, 791-808.

Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z.. Simultaneous optimization of water and energy within integrated water networks. Applied Thermal Engineering, 2014, 70 (2),1097–1122.

Ahmetović, E., Kravanja, Z., Simultaneous optimization of heat-integrated water networks involving process-to-process streams for heat integration. Applied Thermal Engineering, 2014, 62 (1) 302–317.

Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. Two-step mathematical programming synthesis of pinched and threshold heat-integrated water networks. Journal of Cleaner Production, 2014, 77, 116-139.

Ahmetović, E., Kravanja, Z., Simultaneous synthesis of process water and heat exchanger networks. Energy. 2013, 57: 236-250.

Suljkanović, M., Jotanović, M., Ahmetović, E., Tadić, G., Ibrić, N., Formalized methodology for the separation of three component electrolytic systems. Partial separation of the system, Chemical Industry. 2013, 67, 4, 569-583.

Ibrić, N., Ahmetović, E., Suljkanović, M., Optimization model for the design of distributed wastewater treatment networks. Chemical Industry. 2012, 66 (2) 263–275.

Ahmetović, E., Grossmann, I. E., Global superstructure optimization for the design of integrated process water networks. The AIChE Journal. 2011, 57, 2: 434-457. Top cited AIChE Journal paper from 2011.

Martin M., Ahmetović, E., Grossmann, I. E., Optimization of Water Consumption in Second Generation Bioethanol Plants. Ind. Eng. Chem. Res. 2011, 50, 3705–3721

Ahmetović, E., Martin, M., Grossmann, I. E., Optimization of energy and water consumption in corn-based ethanol plants. Ind. Eng. Chem. Res. 2010, 49 (17), pp 7972–7982.
 

Odabrani naučni radovi u zadnjih 6 godina koji su predstavljeni na konferencijama i simpozijumima i publicirani u proceedings-ima

Ahmetović, E., Suljkanović, M., Kravanja, Z., Maréchal, F., Ibrić, N., Mustafić, N., Kermani, M., Bogataj, M. Analysis, Synthesis and Optimization of Multiple-Effect Evaporation Systems using Mathematical Programming. AIChE 2016 Annual meeting, November 13-18, 2016, San Francisco, CA (U.S).

Ahmetović, E., Kravanja, Z., Maréchal, F., Ibrić, N., Kermani, M. Applications of Pinch Analysis and Mathematical Programming Methods for Synthesizing Non-Isothermal Water Networks, AIChE 2015 Annual meeting, November 8-13, 2015, Salt Lake City, UT (U.S).

Ahmetović, E., Ibrić, N., Kravanja, Z., Grossmann, I. E. Recent developments in synthesis of non-isothermal water networks, The 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES Conference, September 27 - October 2, 2015, Dubrovnik, Croatia.

Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. A compact superstructure for the synthesis of non-isothermal process water networks, The 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES Conference, September 27 - October 2, 2015, Dubrovnik, Croatia.

Pintarič, N., Kravanja, Z., Ibrić, N., Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2014). Designing Optimal Water Networks for the Appropriate Economic Criteria. The 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 214), August 23-27, 2014, Prague, CZ. Chemical Engineering Transactions, Vol. 39, 1021-1026. Keynote Lecture

Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2014). Synthesis of Water, Wastewater Treatment, and Heat-Exchanger Networks. The 24th European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE 24, June 15-18, 2014, Budapest, Hungary. Computer Aided Chemical Engineering, Vol. 33, 2014, 1843–1848

Ahmetović, E., Kravanja, Z., Ibrić, N. (2013). Simultaneous Optimization Model for the Synthesis of Heat-Integrated Process Water Networks. SDEWES 2013-The 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 22-27, 2013, Dubrovnik, Croatia (Paper published in Conference Proceeding). Keynote Lecture

Ibrić N., Ahmetović E., Kravanja Z. (2013), A two-step solution strategy for the synthesis of pinched and threshold heat-integrated process water networks. PRES 2013-16th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, September 29-October 2, 2013, Rhodes, Greece. In Chemical Engineering Transactions, Volume 35, pp 43-48.

Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2013). Synthesis of heat-integrated water networks including wastewater regeneration, Slovenian Chemical Days, Maribor, Slovenia. (Paper published in Conference Proceeding).

Ahmetović, E., Ibrić, N., Kravanja, Z. (2013). Sustainable Water, Wastewater, and Energy Management in the Process Industries. International Scientific Conference. Proceedings of „10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of RS“, 150-165. Banja Luka, B&H. Invited Session Lecture.

Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2012). Effects of the Different Stages of Superstructure Development On the Efficiencies and Designs of Heat-Integrated Process-Water Networks. The AIChE 2012 Annual meeting, October 28-November 2, 2012, Pittsburgh PA, USA.

Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2012). Solution Strategies for the Synthesis of Heat-Integrated Process Water Networks. PRES 2012-15th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, August 25-29, 2012, Prague, CZ. In Chemical Engineering Transactions, Volume 29, pp 1015-1020. Keynote Lecture

Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2012). Simultaneous Optimization Model for the Synthesis of Heat-Integrated Process Water Networks. SDEWES 2012-The 7th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, July 1-7, 2012, Ohrid, Macedonia (Paper published in conference proceedings). Best Paper Award

Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2012). A sequential approach for the synthesis of heat-integrated water networks. The 18th Slovenian Chemical Days 2012, September 12-14, Portorož, Slovenia. (Paper published in conference proceedings).

Ahmetović, E., Ibrić, N. (2011). Synthesis and design of environmentally sustainable processes. International Scientific Conference „Renewable energy sources and sustainable development“, Paneuropean University APEIRON, Banja Luka. (Paper published in conference proceedings).

Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2010). Optimization of water consumption in process industry. " The 16th Slovenian Chemical Days", 23-24 September, 2010, Maribor, Slovenia. (Paper published in conference proceedings).

Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2010). Strategies for the global optimization of integrated process water networks. "European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE-20), June 6-9, 2010, Ischia, Naples, Italy. Printed in Computer-Aided Chemical Engineering 28, 901-906, Elsevier.

Martin M., Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2010). Optimization of water consumption in Bioethanol plants. The AIChE 2010 Annual meeting, November 7-12, 2010, Salt Lake City, UT (USA).
 

Publicirani udžbenici i knjige u zadnjih 6 godina 

Ahmetović, E. (2016). Odabrana poglavlja hemijsko-procesnog inženjerstva, Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet: Tuzla (CIP - Katalogizacija u publikaciji, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 66.01/.02(075.8), ISBN 978-9958-9118-8-0, COBISS.BH-ID 23302662). Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli (broj: 03-7169-8.3/16 od 12.10.2016. godine) odobrena je upotreba navedene knjige kao univerzitetskog udžbenika koji će se koristiti na nastavnim predmetima u okviru kojih se izučavaju tematske cjeline obrađene u udžbeniku.

Suljkanović, M., Ahmetović, E. (2016). Koncentriranje i kristalizacija iz elektrolitskih sistema, Projektna i eksploataciona analiza, C.P.A: Tojšići. (CIP - Katalogizacija u publikaciji, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 66.063.94, 66.065.5, ISBN 978-9958-862-08-3, COBISS.BH-ID 23136262.

Jašić, M., Burgić, M., Ahmetović, E. (2013). Održive tehnologije i hemijska industrija, knjiga 4. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet: Novi Sad (CIP – Katalogizacija u publikaciji, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, 66:631.147(082), ISBN 978-86-6253-014-1, COBISS.SR-ID 277767943). Knjiga je nastala kao dio projektnih aktivnosti u u okviru Tempus projekta (Tempus 158989-Tempus-1-2009-1-BE-Tempus-JPHES “Creation of university-enterprise cooperation networks for education on sustainable technologies”), a namijenjena je za edukaciju inženjera iz prakse u području održivih tehnologija.

Ahmetović, E. (2010). Toplinske operacije u procesnom inženjerstvu, Off-Set, Tuzla (Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 536(075.8), ISBN 978-9958-31-015-7, COBISS.BH-ID 18409734). (Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj 03-7241-6.3/10. od 16.09.2010. godine odobreno je izdavanje i upotreba u nastavi knjige "Toplinske operacije u procesnom inženjerstvu" kao udžbenika za izučavanje nastavnih predmeta „Toplinske operacije“ i „Toplinske i difuzione operacije“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli).
 

Publicirana poglavlja u knjigama u zadnjih 6 godina 

Ahmetović, E., Grossmann, I.E. , Kravanja, Z., Ibrić, N. “Water Optimization in Process Industries” (poglavlje knjige će biti objavljeno u 2017. godini u knjizi: Sustainable Utilization of Natural Resources čiji su urednici: P. Mondal and A.K. Dalai).

Ahmetović, E., Tadić, G. (2013) Projektovanje i modeliranje održivih industrijskih procesa, 67-99. Poglavlje u knjizi Održive tehnologije i hemijska industrija, knjiga 4. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet: Novi Sad (CIP – Katalogizacija u publikaciji, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, 66:631.147(082), ISBN 978-86-6253-014-1, COBISS.SR-ID 277767943).

Tomić, M., Mičić, V. Pejović, B. Ahmetović, E. (2013). Nulta emisija materije i energije u hemijskoj industriji, 113-128. Poglavlje u knjizi Održive tehnologije i hemijska industrija, knjiga 4. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet: Novi Sad (CIP – Katalogizacija u publikaciji, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, 66:631.147(082), ISBN 978-86-6253-014-1, COBISS.SR-ID 277767943).


Više informacija o naučno-istraživačkom radu i publiciranim radovima je dostupno na različitim profilima:  Google Scholar, Research Gate, Scopus, Researcher ID.