Dr. sc Nidret Ibrić, docent

Predmeti:
Analiza i simulacija procesa, Materijalni i enegetski bilansi, Računanje u prehrambenom inženjerstvu, Projektovanje aparata i uređaja
Telefon:
+387(0)35 320 749
Telefon:
+387(0)35 320 741
Kabinet:
401
Biografija:

Nidret Ibrić je trenutno zaposlen kao nastavnik saradnik za užu naučnu oblast hemijsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Diplomirao je 2006. godine i magistrirao 2010. godine u oblasti hemijskog inženjerstva na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Doktorirao je 2014. godine u oblasti procesnog inženjerstva na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Od akademske 2008/2009 do 2016/2016. godine radio je kao asistent i viši asistent na užoj naučnoj oblasti „Procesno/hemijsko inženjerstvo“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli a u nastavni proces uključen je na predmetima: Materijalni i energetski bilansi procesa, Analiza i simulacija procesa, Projektovanje tehnoloških procesa, Procesna integracija i na drugim predmetima iz uže naučne oblasti.

U periodu 17.02.-17.05.2013. godine boravio je na Univerzitetu u Mariboru, na Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, u okviru CEEPUS projekta "PhD in Sustainable Chemistry and Chemical Engineering". Dana 4.9.2014. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Sinteza i optimizacija procesnih mreža vode“ i time stekao uslove za sticanje naučnog stepena doktora tehničkih nauka iz područja procesnog inženjerstva. U periodu od 5.10.2015 do 5.4.2016. godine boravio je na Univerzitetu u Mariboru, na Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo na posdoktorskom usavršavanju.

Njegov trenutni istraživački interes u polju hemijskog (procesnog) inženjerstva je fokusiran na procesnu sintezu, integraciju vode i energije, matematičko programiranje i optimizaciju procesa, analizu i simulaciju proces. 

Autor/koautor više od 20 radova publiciranih u naučnim časopisima i zbornicima radova i predstavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama. Njegovi istraživački radovi su do sada citirani više od 120 puta. Učestvovao je na više naučno-istraživačkih i tehnoloških projekta među kojima su i projekati u okviru bilateralne naučno-tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije. Kao autor i koautor učestvovao je na domaćim i međunarodnim simpozijumima kao što su Slovenski Kemijski Dnevi, European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE), Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES), i objavio nekoliko naučnih radova u priznatim časopisima kao što su Journal of Cleaner Production, Applied Thermal Engineering, Computers and Chemical Engineering, Applied Energy itd.

Odabrani naučni radovi u zadnjih 5 godina publicirani u časopisima

Ibrić, N., Ahmetović, E., Z. Kravanja (2016). Mathematical programming synthesis of non-isothermal water networks by using a compact/reduced superstructure and an MINLP modelClean Technologies and Environmental Policy: 1-35. doi:10.1007/s10098-016-1152-9.

Ahmetović, E., Ibrić, N., Kravanja, Z., & Grossmann, I. E. (2015). Water and energy integration: A comprehensive literature review of non-isothermal water network synthesisComputers & Chemical Engineering, 82, pp. 144-171.

Ahmetović, E., Ibrić, N., Kravanja, Z. Optimal design for heat-integrated water-using and wastewater treatment networks. Applied Energy, 2014, 135, 791-808.

Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z..Simultaneous optimization of water and energy within integrated water networks. Applied Thermal Engineering, 2014, 70 (2),1097–1122.

Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. Two-step mathematical programming synthesis of pinched and threshold heat-integrated water networks. Journal of Cleaner Production, 2014, 77, 116-139.

Ibrić, N., Ahmetović, E., Suljkanović, M., Optimization model for the design of distributed wastewater treatment networks. Chemical Industry. 2012, 66 (2) 263–275.

Odabrani naučni radovi u zadnjih 5 godina koji su predstavljeni na konferencijama i simpozijumima i publicirani u proceedings-ima

 

Ahmetović, E., Suljkanović, M., Kravanja, Z., Maréchal, F., Ibrić, N., Mustafić, N., Kermani, M., Bogataj, M. Analysis, Synthesis and Optimization of Multiple-Effect Evaporation Systems using Mathematical Programming. AIChE 2016 Annual meeting, November 13-18, 2016, San Francisco, CA (U.S).

Ahmetović, E., Kravanja, Z., Maréchal, F., Ibrić, N., Kermani, M. Applications of Pinch Analysis and Mathematical Programming Methods for Synthesizing Non-Isothermal Water Networks, AIChE 2015 Annual meeting, November 8-13, 2015, Salt Lake City, UT (U.S).

Ahmetović, E., Ibrić, N., Kravanja, Z., Grossmann, I. E. Recent developments in synthesis of non-isothermal water networks, The 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES Conference, September 27 - October 2, 2015, Dubrovnik, Croatia.

Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. A compact superstructure for the synthesis of non-isothermal process water networks, The 10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES Conference, September 27 - October 2, 2015, Dubrovnik, Croatia.

Pintarič, N., Kravanja, Z., Ibrić, N., Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2014). Designing Optimal Water Networks for the Appropriate Economic Criteria. The 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES 214), August 23-27, 2014, Prague, CZ. Chemical Engineering Transactions, Vol. 39, 1021-1026. Keynote Lecture

Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2014). Synthesis of Water, Wastewater Treatment, and Heat-Exchanger Networks. The 24th European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE 24, June 15-18, 2014, Budapest, Hungary. Computer Aided Chemical Engineering, Vol. 33, 2014, 1843–1848

Ahmetović, E., Kravanja, Z., Ibrić, N. (2013). Simultaneous Optimization Model for the Synthesis of Heat-Integrated Process Water Networks. SDEWES 2013-The 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 22-27, 2013, Dubrovnik, Croatia (Paper published in Conference Proceeding). Keynote Lecture

Ibrić N., Ahmetović E., Kravanja Z. (2013), A two-step solution strategy for the synthesis of pinched and threshold heat-integrated process water networks. PRES 2013-16th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, September 29-October 2, 2013, Rhodes, Greece. In Chemical Engineering Transactions, Volume 35, pp 43-48.

Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2013). Synthesis of heat-integrated water networks including wastewater regeneration, Slovenian Chemical Days, Maribor, Slovenia. (Paper published in Conference Proceeding).

Ahmetović, E., Ibrić, N., Kravanja, Z. (2013). Sustainable Water, Wastewater, and Energy Management in the Process Industries. International Scientific Conference. Proceedings of „10th Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of RS“, 150-165. Banja Luka, B&H. Invited Session Lecture.